Warunki & polityka prywatności

Warunki użytkowania

Zakończ moją aplikację Wyloguj

Niniejsza strona (łącznie z wymienionymi na niej dokumentami) zawiera warunki korzystania ze strony internetowej www.iwoca.pl zarządzanej przez iwoca Poland Sp. z o.o. zarówno dla użytkowników zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych. Przed skorzystaniem z niniejszej witryny, prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadasz się na warunki użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony.

1. Warunki Ogólne

1.1 Użyte określenia "my", "nas" lub "nasze", odnosi się do iwoca Poland Sp. z o.o.

1.2 iwoca Poland Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491269. Nasza siedziba mieści się przy ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.

2. Dostęp do strony

2.1 Dostęp do Naszej strony dozwolony jest tymczasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany oferowanych na naszej stronie usług bez wcześniejszego uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony z jakiegokolwiek powodu i w jakimkolwiek czasie.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do Naszej strony lub jej niektórych części tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

2.3 Wszelkie kody, hasła ustalone przez użytkownika lub dostarczone przez Nas, oraz inne informacje stanowiące część procedur bezpieczeństwa powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobą trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywowania każdego ustalonego przez użytkownika lub przydzielonego przez Nas kodu lub hasła w przypadku uznania, iż naszym zdaniem, doszło do naruszenia przez Państwa warunków użytkowania.

2.4 Korzystanie z naszej Strony wymaga spełniania przez Państwa wymagań naszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.

2.5 Odpowiedzialność za dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej strony leży po Państwa stronie. Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za zapoznanie się i przestrzeganie warunków użytkowania przez wszystkie osoby wchodzące na naszą stronę za pośrednictwem Państwa połączenia internetowego.

2.6 Przetwarzamy informacje o użytkownikach strony zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczają Państwo, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

2.7 Dążymy do regularnego aktualizowania informacji zamieszczanych na stronie, dlatego jej zawartość może w każdej chwili ulec zmianie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dostęp do serwisu może zostać zawieszony lub zamknięty. Informujemy, że materiały zamieszczone na naszej stronie mogą być nieaktualne i nie mamy obowiązku ich aktualizowania.

2.8 Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego standardu dostępności do naszej strony, jednak nie możemy zagwarantować, że nasza strona będzie kompatybilna z każdym rodzajem sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniem komputerowym używanym przez osoby odwiedzające naszą stronę.

3. Prawa do materiałów i oprogramowania użytego na stronie

3.1 Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do naszej strony oraz materiałów na niej opublikowanych (obejmujące, lecz nie ograniczone do powiązanego oprogramowania, projektu, grafiki, układu oraz struktury naszej strony) pozostają naszą wyłączną własnością lub własnością naszych licencjodawców oraz pozostają pod ochroną prawa autorskiego i międzynarodowych traktatów. Wszelkie prawa do zamieszczonych na naszej stronie treści są zastrzeżone.

3.2 Dozwolone jest używanie, pobieranie, drukowanie w jednej kopii i przechowywanie materiałów zawartych na naszej stronie wyłącznie do osobistego użytku. Niedozwolone jest używanie w celach handlowych materiałów zawartych na naszej stronie bez posiadania licencji. Rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie w formie papierowej lub cyfrowej wydrukowanych lub pobranych ze strony materiałów lub udostępnianie tych materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Zabronione jest używanie jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji audio oraz wideo lub grafiki zamieszczonej na stronie osobno od towarzyszącego im tekstu.

3.3 Konieczne jest wskazywanie nas (lub jakichkolwiek zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

3.4 W przypadku naruszenia warunków użytkowania treści skopiowanych lub pobranych z naszej strony, prawo do ich używania wygasa ze skutkiem natychmiastowym i mamy prawo żądać od Państwa zwrócenia lub zniszczenia wszelkich kopii materiałów, jakie Państwo posiadają.

3.5 Informacje na stronie zostały zamieszczone w dobrej wierze w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje zawarte na naszej stronie są poprawne jednak nie możemy zagwarantować w 100%, że są one wolne od nieścisłości, błędów oraz zaniedbań.

4. Nasza odpowiedzialność

4.1 Użytkownicy naszej strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji, komentarzy i materiałów zawartych na stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności (w przypadku gdy jest to dozwolone) za wszelkie straty powstałe na skutek używania lub polegania na informacjach lub linkach zawartych na stronie.

4.2 Materiały wyświetlane na naszej stronie są udostępniane bez żadnych zapewnień, warunków oraz gwarancji co do ich dokładności. W granicach przewidzianych przez prawo my, inni członkowie naszej grupy spółek oraz osoby trzecie z nami powiązane niniejszym wyraźnie wyłączamy:

4.2.1 Wszelkie warunki, zapewnienia i inne terminy, które mogą być implikowane przez ustawę lub powszechnie obowiązujące prawo.

4.2.2 Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszą stroną lub w związku z jej użytkowaniem, brakiem możliwości użytkowania lub jako wynik użytkowania naszej strony, jakiejkolwiek strony internetowej z nią połączoneją i jakichkolwiek materiałów na niej opublikowanych, w szczególności za:

  • a) utratę dochodu lub przychodu;
  • b) utratę interesu lub inne ekonomiczne straty;
  • c) utratę zysków lub kontraktów;
  • d) utratę przewidywanych oszczędności;
  • e) utratę lub uszkodzenie danych;
  • f) utratę wartości firmy;
  • g) poświęcony czas na zarządzanie lub czas biurowy;
  • h) naruszenie umowy, spowodowane przez czyn niedozwolony (wliczając zaniedbanie) lub w inny sposób, nawet możliwy do przewidzenia.

4.3 Powyższe warunki nie wyłączają naszej odpowiedzialności w stosunku do Państwa z tytułu uszkodzeń ciała lub spowodowania śmierci w wyniku naszego zaniedbania lub odpowiedzialności za oszustwa, celowego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w stosunku do kwestii podstawowych ani żadnej innej odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem i bez wpływu na przysługujące Państwu prawa ustawowe.

4.4 Porozumienia pomiędzy Państwem a osobami trzecimi wymienionymi lub wskazanymi na stronie zawarte zostają na Państwa wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.

4.5 Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych stron wyłącznie w celach informacyjnych. Zawartość oraz zasoby tych stron nie podlegają naszej kontroli oraz nie są objęte niniejszymi warunkami. W przypadku połączenia się ze stroną przez link udostępniony na naszej stronie nie ponosimy odpowiedzialności za treści tych stron, sposób w jaki wpłyną na Państwa system, sposób w jaki mogą wykorzystać pozyskane o Państwu informację oraz za straty i szkody jakie mogą powstać w trakcie ich użytkowania.

4.6 Wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności, strat, roszczeń i wydatków (włącznie z kosztami sądowymi) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez Państwa niniejszych warunków lub powstałych w trakcie użytkowania naszej strony.

4.7 Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty 10.000 zł za każde zdarzenie lub pozostającą ze sobą w związku serię zdarzeń i 20.000 zł za wszystkie zdarzenia powstałe w okresie 12 miesięcy.

5. Państwa odpowiedzialność

5.1 W przypadku poniesienia przez nas strat oraz jeśli zostanie zgłoszone w stosunku do nas jakiekolwiek roszczenie lub podjęte zostaną czynności prawne przez osobę trzecią w związku z używaniem przez Państwa naszej strony, są Państwo zobligowani do zrekompensowania w pełni poniesionej przez nas szkody.

6. Przesył materiałów na naszą stronę

6.1 W każdym przypadku korzystania z funkcji umożliwiającej przesyłanie danych na nasza stronę, lub kontakt z jej innymi użytkownikami, należy stosować się do standardów zawartości określonych w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania. Gwarantują Państwo, że dane przesyłane na naszą stronę są zgodne z tymi standardami oraz w przypadku ich naruszenia zrekompensują Państwo poniesione przez nas szkody.

6.2 Wszelkie materiały przesłane na naszą stronę będą uznane za jawne i niezastrzeżone oraz mamy prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania wszelkich przesłanych materiałów osobom trzecim w jakimkolwiek celu. Mamy również prawo do ujawnienia Państwa tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że przesłane przez Państwa materiały naruszają ich prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.

6.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość oraz dokładność materiałów zamieszczonych przez użytkowników na naszej stronie.

6.4 Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub korespondencji jakie zostały umieszczone na naszej stronie jeśli uznamy, że nie spełniają one zawartych w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania.

7. Wirusy, hakowanie i inne przestępstwa komputerowe

7.1 Zabronione jest nadużywanie naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innego złośliwego oprogramowania wywołującego szkody. Zakazane jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona lub każdego innego serwera, komputera lub bazy danych, które są związane [podłączone] z naszą domeną. Zabrania się podejmowania prób uszkodzenia systemu komputerowego poprzez ataki typu DoS lub DDoS.

7.2 Niezastosowanie się do powyższego zapisu skutkuje popełnieniem przestępstwa na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Naruszenie powyższego zapisu będzie skutkowało zgłoszeniem przez nas przestępstwa do odpowiednich organów ścigania i obliguje nas do współpracy z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości osoby podejrzanej o dokonanie przestępstwa komputerowego. W przypadku takiego naruszenia, prawo do korzystania z naszej domeny wygasa w trybie natychmiastowym.

7.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku ataków na nasz system komputerowy, takie jak ataki typu DDoS, wprowadzenie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, które mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa sprzętu komputerowego, oprogramowania, baz danych, w związku z korzystaniem z naszej witryny lub poprzez ściąganie informacji zamieszczonych na niej lub każdej innej witrynie z nią powiązanej.

8. Przekierowanie/linki do naszej strony

8.1 Dozwolone jest tworzenie linków do naszej strony głównej pod warunkiem, iż robione jest to zgodne z prawem z zachowaniem zasad uczciwości oraz nie szkodzi reputacji naszej firmy ani jej nie wykorzystuje. Nie jest dozwolone tworzenie linków w sposób sugerujący powiązania, poparcie lub akceptację z naszej strony w przypadku jej braku.

8.2 Nie jest dozwolone tworzenie linków na stronach, których tworzący nie jest właścicielem.

8.3 Zakazane jest obramowywanie naszej strony na innych stronach jak również tworzenie linków do innych sekcji naszej strony poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na tworzenie linków do naszej strony bez uprzedzenia. Strona internetowa, z której następuje przekierowanie musi spełniać normy zawarte w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania.

8.4 Jeśli chcą Państwo wykorzystywać materiały z naszej strony w inny sposób niż wskazane powyżej, prosimy o przesłanie stosownej prośby na adres pomoc@iwoca.pl.

9. Jurysdykcja i prawo właściwe

9.1 Wszelkie roszczenia powstałe w związku z korzystaniem z naszej strony będą rozpatrywane przez sądy polskie.

9.2 Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory i roszczenia z nich wynikające lub pozostające w związku z ich przedmiotem lub tworzeniem (włączając bezumowne spory i roszczenia) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

10. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków co jakiś czas i zamieszczenie tych zmian na stronie. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany są dla Państwa wiążące, dlatego należy co jakiś czas odwiedzać naszą stronę, aby się z nimi zapoznać. Niektóre zapisy zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą również zostać zastąpione przez postanowienia lub ostrzeżenia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat materiału pojawiającego się na naszej stronie, prosimy o kontakt na pomoc@iwoca.pl.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Otrzymaj do 150 000 zł już dziś. Bez ukrytych opłat, bez zbędnych formalności.

Ładowanie

loading
×

Logowanie

Stwórz nowe hasło

Wpisz swój email, abyśmy wysłali Ci link do zresetowania hasła.

Wysłaliśmy Ci email z linkiem do zresetowania hasła.
Skontaktuj się z nami, jeśli nie otrzymasz go w ciągu kilku minut.

Ładowanie

×

Rejestracja

×

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy, skontaktujemy się wkrótce.